1

Nasza wietlica dysponuje trzema salami, w ktrych odbywaj si zajcia wietlicowe dla klas:

  • 0-1,2
  • 2-3,
  • 4-6 oraz gimnazjum.


W caej palecie rnorodnych zaj, ktre prowadzone s w naszych wietlicach, kade dziecko moe odnale co dla siebie- dostosowanego do swoich umiejtnoci, zainteresowa i uzdolnie.


Pracujc z dziemi w wietlicy poprzez dobr odpowiednich form pracy i metod aktywizujcych, ksztatujemy w nich umiejtno spostrzegania, pami, wyobrani przestrzenn, czsto pomysowo. Wdraamy zasady estetyki ycia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolno do twrczego wysiku.


Gwnymi zadaniami, jakie staramy si realizowa to:3 ?

    stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczestwa,
?    zapewnienie warunkw do racjonalnego spdzania czasu wolnego,
?    rozwijanie zainteresowa i uzdolnie uczniw,
?    pomoc w odrabianiu zada domowych.


W wietlicy organizowane s rnorodne zajcia:

?    plastyczne, manualne (rznie szycie, filcowanie);
?    czytelnicze;
?    zajcia dydaktyczne: zabawy sowne, krzywki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
?    zajcia muzyczne: piewanie piosenek, zabawy ze piewem, zabawy rytmiczne, taniec, muzykoterapia;
?    zajcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na wieym powietrzu, tory przeszkd, wiczenia doskonalce sprawno fizyczn, zajcia ruchowe na sali gimnastycznej;

?    zajcia komputerowe;
?    zajcia z wykorzystaniem rodkw audiowizualnych: ogldanie bajek i programw dla dzieci;
?    realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

W zwiku z duym zainteresowaniem dzieci zajciami plastycznymi, wietlica prowadzi caoroczn zbirk kartek (rwnie zapisanych po jednej stronie), zuytych pyt CD, opakowa po maych danonkach i danonkach do picia, okrgych opakowa po serkach topionych, guzikw, patyczkw po lodach oraz innych rzeczy ktre mog by wykorzystane w trakcie zaj.

Za przyniesione pomoce serdecznie dzikujemy. 

Kontakt

wietlica dla uczniw zerwki oraz klas 1-3 SP

tel.  533 890 098

wietlica dla uczniw klas 4-6 SP i gimnazjum

tel. 730 926 556

4